Regulamin aukcji

 1. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli przedmiotów i w imieniu licytujących.
 2. Warunkiem uczestniczenia w aukcji jest posiadanie numeru licytacyjnego. Numer licytacyjny jest wydawany klientowi po wypełnieniu i własnoręczym podpisaniu akcesu uczestnictwa w aukcji.
 3. Fakt podpisania akcesu uczestnictwa w aukcji oraz przystąpienia do licytacji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Opisy w katalogu są podane w dobrej wierze a autentyczność przedmiotów jest zagwarantowana chyba, że stwierdzono w opisie iż jest inaczej.
 5. Ceny w katalogu są cenami szacunkowymi a licytacja będzie się zaczynać o 20% niżej.
 6. Udział w aukcji można brać również na żywo poprzez internet lub telefon, a także poprzez złożenie pisemnej oferty listownie, faksem lub pocztą elektroniczną. Chęć licytowania na żywo poprzez telefon lub internet wymaga wcześniejszego zarejestrowania się w firmie WCN lub serwisie prowadzącym licytację online. Oferty pisemne przyjmowane są najpóźniej w przeddzień aukcji.
 7. Klienci nie znani wcześniej firmie WCN, składający pisemną ofertę, zobowiązani są do wpłaty na konto bankowe WCN wadium w wysokości 25% ceny szacunkowej. WCN może odstąpić od żądania wpłacenia wadium.
 8. Uczestniczący w aukcji jest zobowiązany po wygraniu przetargu opłacić wylicytowany przedmiot gotówką lub przelewem na konto bankowe WCN. Klienci znani WCN mogą dokonać opłaty w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że WCN będzie pobierać odsetki za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość zmiany terminu zapłaty w wyniku umowy pomiędzy WCN a klientem.
 9. Wszelkie koszty związane z wysyłką wylicytowanych przedmiotów oraz koszty płatności (w tym prowizje za przelewy bankowe oraz systemy płatności internetowych) ponosi kupujący.
 10. Uczestniczący w aukcji będą traktowani tak jakby widzieli i studiowali stan przedmiotów. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące określeń podanych w katalogu mogą być przyjmowane przez WCN wyłącznie na piśmie w dniach przeznaczonych na oglądanie przedmiotów. Z chwilą rozpoczęcia aukcji reklamacje nie będą przez WCN uwzględniane.
 11. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przybiciu. Do wylicytowanej ceny WCN dolicza 15% opłaty aukcyjnej. Opłata zawiera podatek VAT. W kwestiach spornych licytator ma prawo jeszcze raz wywołać cenę.
 12. Przedmioty wpisane do Rejestru Zabytków lub o wartości powyżej 16.000 zł mogą być wywiezione poza granice Polski tylko po uzyskaniu pozwolenia na wywóz. Tryb wywozu i zezwoleń na wywóz zabytków reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 "O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami" wraz z nowelizacją z dnia 18.03.2010.
 13. Aukcję prowadzi licytator według następujących stopni przebicia:
  do 200 zł- 10 zł
  200 zł - 500 zł- 20 zł
  500 zł - 1 000 zł- 50 zł
  1 000 zł - 2 000 zł- 100 zł
  2 000 zł - 5 000 zł- 200 zł
  5 000 zł - 10 000 zł- 500 zł
  10 000 zł - 20 000 zł- 1.000 zł
  20 000 zł - 50 000 zł- 2.000 zł
  od 50 000 zł- 5.000 zł
 14. Moc prawną ma polski tekst regulaminu.
 15. Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.
 16. Należności w złotych polskich prosimy wpłacać na nasze rachunki bankowe:
  MultiBank, BRE Bank S.A., nr konta: PL 66 1140 2004 0000 3302 7693 7811 (konto PLN)
 17. Należności w innych walutach niż złote polskie prosimy wpłacać po uprzednim ustaleniu z WCN aktualnego kursu danej waluty, na rachunek bankowy:
  Citibank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
  SWIFT / BIC: CITIPLPX
  IBAN: PL 91 1030 0019 0109 8503 0015 6357 (konto PLN)
  IBAN: PL 54 1030 0019 0108 4006 0113 2818 (konto USD)
  IBAN: PL 35 1030 0019 0109 7806 0106 9847 (konto EUR)