Regulamin aukcji online

 1. Opisy pozycji są podane w dobrej wierze a autentyczność przedmiotów jest zagwarantowana chyba, że stwierdzono w opisie, iż jest inaczej.
 2. Cena wywoławcza pozycji stanowi od 50% do 90% ceny szacunkowej, ustalonej przez WCN.
 3. Do wylicytowanej ceny WCN dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 10% kwoty wylicytowanych pozycji. Opłata zawiera podatek VAT.
 4. WCN zastrzega sobie prawo do odwołania oferty licytującego.
 5. Uczestniczący w aukcji online jest zobowiązany po wygraniu licytacji opłacić wylicytowany przedmiot wybraną wcześniej formą płatności, dostepną w formularzu przystąpienia do aukcji, w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Niedotrzymanie tego terminu spowoduje, że WCN będzie pobierać odsetki za każdy dzień zwłoki. Istnieje możliwość zmiany terminu zapłaty w wyniku umowy pomiędzy WCN a klientem.
 6. Ceny pozycji na aukcji rosną według następujących stopni przebicia:
  min max przebicia
  1 10 1
  10 50 2
  50 200 5
  200 500 10
  500 1 000 20
  1 000 2 000 50
  2 000 5 000 100
  5 000 10 000 200
  10 000 20 000 500
  20 000 50 000 1 000
  50 000 100 000 2 000
  100 000 - 5 000
  Wszystkie kwoty podane są w PLN [zł]
 7. Miejscem rozstrzygania wszelkich sporów jest Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy.
 8. Moc prawną ma polski tekst regulaminu.
 9. Przystąpienie do aukcji online jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.